قالب ساده شرکتی چهار چوب

شرح احوالات خواجوی موسیقاجو

The Mountain

[مجله موسیقی ماهور]   نیما فریدونی شرح احوالات یک موسیقاجو ( طنز موسیقی) یادداشت خوانندگان محترم فصلنامه ی ماهور می دانند که نثر و زبان بسیاری از مطالب فصلنامه – که نشریه ای است ویژه ی موسیقی – معمولا ًسنگین و گاه به قول بعضی از دوستان ، عبوس است. از این شماره گاه مطالبی را با عنوان ((طنز موسیقی...

بیشتر بخوانید...

اندر قضایای موزیک مدنی

The Mountain

از: نیما فریدونی (خواجوی موسیقاجو)   اندرقضایای موزیک مدنی (طنزموسیقی) در شرح احوالات موسیقی ایران معاصر جبراً به قدیم نظری می کنیم، از جایی که به آن دوره ی پیش ازتمدن گویند. البته این دوره  دوره ای است بس طویل ، به گونه ای که در علم الارض بدان دوران گویند و آن را ازپالئوزوئیک تا اوایل خرداد یک ...

بیشتر بخوانید...
صفحات : « 1 »